Artuklu Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Artuklu Ziraat Odası > Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları

Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı Olur’ları ile yapılmıştır.

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yetkilendirilmesi ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev, sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başkanlık: Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

c) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık derneklerini/vakıflarını,

ç) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,

d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,

e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,

f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

g) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal Danışmanlık

Hizmet Bürosu: Tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetlerinin yürütülmesi için, belirlenen

şartları taşıyan danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü faal işyeri,

ğ) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

h) Uygun görüş raporu: Tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunan kişi/kuruluş için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü ve en az bir teknik personelce, ilçede İlçe Müdürü ve en az bir teknik personelce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için faal web sitesi, gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir raporu,

ı) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

i) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

j) Yönetici: Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan, tarımsal alanda lisans ve üstü mezunu kişiyi,

k) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

l) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar

MADDE 5- (1) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirlenmiştir.

a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,

c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler, ç) Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri, Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 6- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istihdam

eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak zorundadır.

(3) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölümlerde tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.

(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1a),

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışman istihdam etmek için yetkili kurul kararı,

c) Uygun görüş raporu,

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ve varsa yöneticiye ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin onaylı sureti ve danışmanların onaylı sertifika suretleri.

(6) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

(7) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

(8) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-1b formu doldurularak Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 (9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bürosunu değiştirdiğinde yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) Adres değişikliğine ilişkin yetkili kurul kararı,

c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl Müdürlüğünce Ek-1ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası mevcut tarım danışmanı sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odasının bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bir tarım danışmanının yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 6 ncı madde, onuncu fıkra, a) bendindeki belgeler istenir.

(12) Üretici örgütü/ ziraat odası yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne

teslim etmek zorundadır.

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan onaylı alınan belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odası bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

Şube açmalarına ilişkin esaslar

MADDE 7 (1) Üretici örgütü/ziraat odası; çalışmasını aksatmamak ve hizmet kalitesini düşürmemek koşuluyla, üretici örgütü/ ziraat odasının kendi biriminin bulunmaması durumunda faaliyette bulunmak üzere yetki aldıkları ilin ilçelerinde şube açabilir. Şube izni için başvurular büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Üretici örgütü ve ziraat odasının, bulunduğu ilin ilçesinde şube açabilmesi için merkezinde yönetici hariç en az dört tarım danışmanının, ilçede şube yöneticisi hariç olmak üzere en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından biri lisans mezunu olmalıdır.

(3) Şube açılmasına ilişkin yapılan başvuruda;

a) Şube açılması için yetkili kurul kararı,

b) Yetki belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü onaylı sureti,

c) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifika sureti, imzalanan hizmet sözleşmesinin sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belge,

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

d) Şubenin adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri,

e) Uygun görüş raporu.

(4) İlçe Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak İl Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmek üzere Ek-1c formunu doldurarak Başkanlığa gönderir.

(5) Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden merkezdeki üretici örgütü/ ziraat odası birinci derecede sorumludur.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8- (1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak zorundadır.

(2) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından sorumlu olamaz.

(3) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.

(4) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısı beş ve üzeri olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarının en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

 (5) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek tarım danışmanının ve yöneticinin işverenidir.

(6) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.

(7) Başkan ve yönetici sertifika sahibi olsa bile tarım danışmanlığı yapamaz.

(8) Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.

(9) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.

(10) Bünyesinde tarım danışmanı istihdam ediyorsa, üretici örgütü/ziraat odası ile tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler arasında Başkanlıkça bir örneği hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır.

(11) Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık şirketlerinden/serbest tarım danışmanlarından hizmet satın alınabilir ve Başkanlıkça bir örneği hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

(12) Yönetim Kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumludur.

(13) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

(14) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat odaları, bu Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabilirler.

(15) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

(16) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir

tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

(17) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

(18) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dışında tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen danışman girdi satışında görevlendirilemez.

(19) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

(20) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 (21) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman istihdam eder veya danışmanlık hizmeti satın alır.

(22) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneklere/Vakıflara Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

 

MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak zorundadır.

(3)Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölümlerde tarım danışman istihdam etmek zorundadır.

(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-2a),

b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu gösteren tüzüğünün/vakıf senedinin onaylı örneği ve üye listeleri,

c) Uygun görüş raporu,

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge.

d)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

(6) Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 (7) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-2b formudoldurularak Başkanlığa gönderilir.

(8) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bürosunu değiştirdiğinde yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

a) Bu uygulama esasının 9 uncu maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı,

c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl Müdürlüğünce Ek-2ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar mevcut tarım danışmanı sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bir tarım danışmanının yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 9 uncu madde, dokuzuncu fıkra, a) bendindeki belgeler istenir.

(11) Dernekler/vakıflar yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 10- (1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf senetlerinde danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.

(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

(3) Dernekler/vakıflar bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından sorumlu olamaz.

(4) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.

(5) Dernekler/vakıflar bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarından en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

(6) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

(7) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile dernek/vakıf arasında Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

(9) Üye listeleri bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

(10) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.

(11) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfının başkanı, yönetici ve danışmanın işverenidir.

(12) Başkan ve yönetici, sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.

(13) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraftarlarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin İl/ilçe Müdürlüğüne bildirilir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.

 (14) Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı, Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.

(15)Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

(16) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

(17) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

(18)Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı

dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri, Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar


Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 11- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketlerine yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve bayiliği varsa yetki belgesi verilmez.

(3) Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç en az dört tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır. Ancak başka il veya ilçede şube açılması durumunda şube yöneticisi hariç olmak üzere ilde en az dört, ilçede en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından biri lisans mezunu olmalıdır.

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak zorundadır.

(5)Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

(6) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölümlerde danışman istihdam etmek zorundadır.

(7) Şirketi Bakanlığa karşı şirket yöneticisi veya yönetim kurulu başkanı temsil eder.

(8) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-3a),

b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,

c) Adı, adresi, vergi numarası, var ise logosuna ait belgeler,

ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı suretleri,

d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

e) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri,

f) Uygun görüş raporu,

g) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

(9) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

(10) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-3b formu doldurularak Başkanlığa gönderilir.

(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bürolarını değiştirdiğinde yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır. a) Bu uygulama esasının 11 inci maddesi, sekizinci fıkrası, a), c) ve f) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,

c) Adres değişikliğine ilişkin şirketin ortaklar kurul kararını gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl Müdürlüğünce Ek-3ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

(12) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler, mevcut tarım danışmanı sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, şirket bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

(13) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bir tarım danışmanının yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 11 inci madde, on ikinci fıkra, a) bendindeki belgeler istenir.

(14) Şirketlerin mevzuat gereği yönetici sayısını artırması gerektiğinde; şirketler aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

b) Uygun görüş raporu.

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, şirketin bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

 

Şube açmalarına ilişkin esaslar

MADDE 12- (1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürmemek koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde şube açabilirler. Şube izni için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Başvuru sırasında;

a) Şube açılması yönünde şirketin ortaklar kurulu kararını gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

b) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti,

c) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerine ait belgeler.

d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.

(3) İl Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive

kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmesi amacıyla Ek-3c formunu doldurarak Başkanlığa

gönderir.

 (4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 13- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.

(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulunan çiftçilere hizmet verir. İlin büyüklüğü ve çiftçi potansiyeline göre şirket kuruluşunun gerçekleştiği ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen tüm faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.

(3) Şirketler yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından sorumlu olamaz.

(4) Şirketler bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri olduğunda istihdam edilen danışmanlardan en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

(5) Şirketlerde yönetici şirket ortağı dışında biri olmalıdır.

(6) Yöneticiler sertifikaları olsa bile yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen tarımsal danışmanlık görevi yapamazlar.

(7) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya üretici örgütleri/ziraat odaları ile imzalanacak sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

(8) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odaları varsa isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

(9) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır.

(10) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

(11) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

(12) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

(13) Şirketler danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmeli, her türlü iletişim imkânı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur. Bürolarda danışmanlık faaliyetlerinin dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.

 (14) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edilen yönetici ve tarım danışmanlarının iş tanımı, işe başlama ve işten çıkarılma tarihi ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.

(15) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet alanına giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.

(16) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

(17) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

(18) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri

 

MADDE 14- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

(2)Yetki belgesi başvurusunda bulunan serbest tarım danışmanları web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak zorundadır.

(3) Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-4a),

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura/serbest meslek makbuzu,

c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

ç) Tarımsal danışmanlık sertifikasının onaylı sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdanı sureti,

d) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,

e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,

f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,

g) Uygun görüş raporu.

ğ)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

 (4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri İlçe Müdürlüklerinden gelen dosya ve evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

(5) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-4b formu doldurularak Başkanlığa gönderilir.

(6) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen serbest tarım danışmanı bürosunu değiştirdiğinde yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

a) Bu uygulama esasının 14 üncü maddesi, üçüncü fıkrası, a), b), c), e) ve g) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.

c) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

ç) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl Müdürlüğünce Ek-4ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15- (1) Sözleşme karşılığı çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde çalışır.

a) Serbest Tarım Danışmanı, tarım danışmanı sertifikasına sahip olmalıdır.

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal işletmelerle ve/veya üretici örgütü/ziraat odası ile imzalanacak sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir.

c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesini bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek

kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

f) Serbest tarım danışmanları, tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

MADDE 16- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açtıkları bürolarda sürdürür.

(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak fiziki koşullarının uygun olması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir büroyu en fazla iki danışman kullanabilir.

(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.

(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.

(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmiş, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri, Hizmet Verilecek Çiftçi Sayıları Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri

 

MADDE 17- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık program hazırlar.

(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin/tarımsal işletmelerinin mevcut durumlarını ortaya koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (Ek-5) kullanılır. Bu formlar her çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca bilgisayar ortamında tutulur.

(3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi çalışması yapılır.

(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretime ilişkin tespit edilen sorunlar bir öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin öncelikli olarak çözüleceğine karar verilir.

(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin ve çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında İl/İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

(6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri belirlenir.

 (7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest tarım danışmanları, belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen zamanda bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur.

(8) Hazırlanan yıllık programlar; tarımsal danışmanlık şirketlerinde programı hazırlayan danışman ve şirket yöneticisi tarafından; üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman, varsa yönetici ve işveren tarafından serbest tarım danışmanlarının ise kendileri tarafından imzalanır.

(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve ay içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilere katılımlarını sağlamak üzere duyururlar.

(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık dönemler halinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.

(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın yıllık değerlendirme raporunu, izleyen yılın ocak ayında bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderirler.

(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faaliyet gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları kullanırlar.

(13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından izlenir.

(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.

(15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda görev yapan tarım danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve yöneticiler, Bakanlığın görev alanına giren konularda kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal danışmanlık hizmeti ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler ve sorumlu yöneticilik yapamazlar.

(16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalar.

(17) Tarım danışmanları sahip oldukları sertifikada belirtilen bölümde danışmanlık hizmeti verebilirler.

(18) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal danışmanlık

hizmet bürosu il ve ilçe merkezlerinde açılır.

 

Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri

MADDE 18- (1) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda belirlenmiştir.

a)Seracılık: İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 30

b) Bahçe Bitkileri: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 20

c) Tarla Ziraatı (sulu): İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 12

ç) Tarla Ziraatı (kuru): İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda10

d) Büyükbaş Hayvancılık (süt): İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 40

e) Büyükbaş Hayvancılık (besi): İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20

f) Küçükbaş Hayvancılık: İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20

g) Su Ürünlerinde: İşletme Sayısı 15, Kontrol Sıklığı Yılda 12

ğ) Arıcılık: İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 12

h) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı yılda 12

ı) Organik Tarım: Kontrol Sıklığı bu maddenin a) bendi için yılda 34, b) bendi için yılda

24, c) bendi için yılda 16, ç) bendi için yılda 14, d) bendi için yılda 44, e) bendi için yılda 24,

f) bendi için yılda 24, g) bendi için yılda 16, ğ) bendi için yılda 16, h) bendi için yılda 18 sayıda

ziyaret sıklığı yeterlidir.

i) Karma işletmeler (Bir tarım danışmanının hizmet vereceği işletme tipinin birden fazla

olması durumu): İşletme Sayısı 60.

(2) Uzman tarım danışmanı18 inci madde, birinci fıkranın alt bentlerinde belirtilen işletme

sayısının yüzde on fazlası sayıda işletmeye hizmet verebilir.

(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Bu uygulama esaslarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen kontrol sıklıklarının aylara göre dağılımı il teknik komitelerince karara bağlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yöneticinin görevleri

MADDE 19- (1)Yöneticinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarım danışmanları arasında iş bölümü yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Tarım danışmanlarının faaliyetlerini programlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,

c) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,

ç) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyeti ile ilgili form, faaliyet raporu ve her türlü bilgi ve belgenin İl/İlçe Müdürlüklerine zamanında gönderilmesini sağlamak,

d) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili yapılacak her türlü inceleme ve denetimlerde her türlü bilgi ve belgenin hazır bulundurulmasını sağlamak.

(2) Yöneticinin birden fazla olması durumunda başkan/şirket kurucusu tarafından yöneticiler arasında işbölümü yapılır.

(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bilgi verilir.

 

Denetleme

MADDE 20- (1) Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları Yönetmelik ve bu Uygulama Esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini sunmalarını sağlamak üzere aşağıdaki esaslara uygun olarak denetler.

a) Denetleme; Başkanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılır.

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir Komisyon oluşturulur. Komisyonda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer almalıdır.

c) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez denetleme yapılır. Komisyon, denetimler sırasında denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve Çiftçi Denetim Formunu (Ek-6) düzenler.

ç) Görüşülecek tarımsal işletme sayısının fazla olması durumunda Komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve düzenlenen Çiftçi Denetim Formu (Ek-6) değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

d) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir, raporun bir sureti yetki belgesi sahibi kişi/kuruluşta, bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi/ kuruluşun bulunduğu İlçe Müdürlüğünde diğeri ise İl Müdürlüğünde arşivlenir.

e) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Teknik Komitesince verilir.

f) Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça da denetleme yapılır. Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir. Raporun bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta, bir sureti kişi ve kuruluşun bağlı olduğu İl Müdürlüğünde diğeri ise Başkanlıkta arşivlenir. Bu denetlemeye ilişkin cezalar Başkanlıkça verilir.

g) Cezalara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Merkez Teknik Komitesine yapılır. İtirazlar altı ay içinde Merkez Teknik Komitesince karara bağlanır. Merkez Teknik Komitesinin ve başkanlığın aldığı kararlar kesindir.

ğ) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve yetki belgesinin iptali cezalarının kesinleşmesinden

sonra bu kişi ve kuruluşlar danışmanlık hizmeti sunamaz.

h) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, hizmet sunduğu çiftçiler/tarımsal işletmeler, tarım danışmanlarının hizmet sundukları ilin farklı ilçelerinde ise, bu çiftçilere/tarımsal işletmelere ilişkin denetleme, bulundukları İlçe Müdürlüklerince yapılır. Denetleme ile ilgili bilgi ve tutulan raporlar danışmanın hizmet sunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne rapor halinde gönderilir.

 

Kaldırılan hükümler

MADDE 21- (1) Bakanlık Makamının 29/06/2010 tarihli ve B.12.0.TDG.0.15.02.00-4606 sayılı Olur’ları ile uygulamaya konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE - 1 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış olan kişi ve kuruluşlar, bu Uygulama Esasları ile belirlenen düzenleme ve şartları, bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yerine getirmek zorundadır. Gerek görüldüğü takdirde Başkanlık bu süreyi bir seferliğine altı ay uzatabilir. Bu sürenin sonunda şartları yerine getirmeyen kişi ve kuruluşların yetki belgesi iptal edilir.

 

GEÇİCİ MADDE - 2 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi almak için başvuruları Başkanlık evrak kaydına girmiş olan kişi ve kuruluşların Yetki Belgesi işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Uygulama Esasları hükümlerine göre Başkanlık tarafından sonuçlandırılır.

 

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu usul ve esasları Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı yürütür.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu usul ve esaslar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.

EK: 1a

 

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

 

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :

.................................................................................................................................................

Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………................

Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu: ..........................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:……………………..

E-posta Adresi : ............................................................

Web sitesi Adresi:………………………….

Vergi Kimlik No:……………………………………………………………………………

2. *Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesleği: .............................................

Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..

3. Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve

Soyadı: ……………………………………………………………………………………...

4. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi : ....................................................................

5. Telefon No (alan kodu dahil): ...........................................................................................

 

Bu formda ayrıntılı olarak verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu, alacağımız yetki belgesi ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin gereklerini yerine getireceğimizi beyan ederiz.

 

Tarih:..................................                                                              Yetkili Adı Soyadı:…………………

Yetkili İmza:......................................

(MÜHÜR)

EKLER:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışmanı istihdam etmek için, yetkili kurul kararı,

b) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı durumunu gösterir belge,

c) Üretici örgütü/ziraat odasında istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesi sureti, bu kişilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgelerin bulundu!u ilin il/ilçe müdürlü!ü onaylı suretleri,

ç) Üretici örgütü ve ziraat odasında istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yöneticinin büronun bulunduğu yerdeki yerleşim yeri adresini gösteren belge.

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

 

EK: 1b

 

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN

YETKİBELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIĞA BİLDİRİM FORMU

 

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı:

.................................................................................................................................................

Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………................

Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu: ..........................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:……………………..

E-posta Adresi : ............................................................

2-Vergi Kimlik Numarası:

3-Web Sitesi Adresi:

4*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği : .............................................................................................

5-Yönetici ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:……………………………………………

6-Yönetici TC Kimlik Numarası:……………………………………………………………………

7-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………....

8-Danışman Bilgileri:

Sayı

Adı Soyadı

Sertifika Bölümü

TC Kimlik

Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç bitiş tarihi)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

9-Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu

Materyaller:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

10-Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:

Alan Büyüklüğü:

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

11-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve

Soyadı: ……………………………………………………………………………………...

12-Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi : ....................................................................

Telefon No (alan kodu dahil): ...........................................................................................

 

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.

 

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)                                              İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza)

 

Tarih:..................................

 

İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza)

(MÜHÜR)

 

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

EK: 1c

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARININ ŞUBE AÇMALARI

BAŞVURUSU BAŞKANLIĞA BİLDİRİM FORMU

 

1-Şube Açma İzni Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Adı:

2-Yetki Belgesi Numarası:…………………………………………………….

Açık Yazışma Adresi (Merkez Büro):

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………................

Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu: ..........................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:……………………..

E-posta Adresi : ............................................................

Şube Adresi:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

3-Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………….

4-Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….

Açılacak Şubedeki:

5*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği: ...............................................................................................

6-Yönetici İle İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:……………………………………………

7-Yönetici TC Kimlik Numarası:……………………………………………………………………

8-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………....

9-Danışman bilgileri:

Sayı

Adı Soyadı

Sertifika Bölümü

TC Kimlik

Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç bitiş tarihi)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

10- Şubenin Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu

Materyaller:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

11-Şubenin Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:

Alan Büyüklüğü:

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı Ve Plaka Numaraları:

12-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve

Soyadı: ……………………………………………………………………………………...

13-Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi : ....................................................................

Telefon No (alan kodu dahil): ...........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına şube Açma İzni verilmesi

Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici

Örgütü / Ziraat Odasına Şube Açma İzni verilmesini olurlarınıza arz ederim.

 

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)                                              İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza)

 

Tarih:..................................

 

İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza)

(MÜHÜR)

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

EK: 1ç

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN YETKİ BELGESİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞA BİLDİRİM FORMU

 

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :

2. Yetki Belgesi Numarası:.............................................................................................................

Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………................

Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu: ..........................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:……………………..

E-posta Adresi : ............................................................

3- Yeni Adresi:...........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesinde bulunan adresine ilişkin değişiklik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasının yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.

 

 

 

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)                                              İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza)

 

 

İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

EK: 2a

DERNEKLER/VAKIFLAR İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :

..................................................................................................................................................

Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu: .................................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No: ......................................

E-posta Adresi : ............................................................

Web sitesi Adresi:………………………….

Vergi Kimlik No:……………………………..

2*Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesleği: ................................................................................

Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..

3. Derneği/Vakfı Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………..

4. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi : .................................................................

5. Telefon No (alan kodu dahil): ..........................................................................................

Bu formda ayrıntılı olarak verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu, alacağımız yetki belgesi ile Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin gereklerini yerine getireceğimizi beyan ederiz.

Tarih:..................................                                                  

          Yetkili Adı Soyadı:……………………..

          Yetkili İmza:............................................

(MÜHÜR)

EKLER:

a) Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerinin/vakıf senedinin onaylı örneği,

b) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı durumunu gösterir belge.

c) Derneklerde/vakıflarda istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesi sureti, bu kişilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgelerin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,

ç) Dernek/vakıf bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yöneticinin büronun bulunduğu yerdeki yerleşim yeri adresini gösteren belge.

*Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldu


EK: 2b

DERNEKLER/VAKIFLAR !Ç!N YETK! BELGES!

BA"VURUSU BA"KANLI#A B!LD!R!M FORMU

1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı:

..................................................................................................................................................

Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Faaliyet Gösterece%i !l: .......................................... Posta Kodu: .................................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No: ......................................

E-posta Adresi : ..............................................................

2-Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………………………………

3-Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………………………

4*.Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: ………………………………………………………………..

___________5-Yönetici !le !mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:……………………………………………...

6-Yönetici TC Kimlik Numarası:………………………………………………………………………

7-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:………………………………………………………………

8-Danı$man Bilgileri:

Sayı Adı Soyadı Sertifika

Bölümü

TC Kimlik

Numarası

Danı$manlar ile

!mzalanan

Hizmet

Sözle$mesinin

Süresi

(ba$langıç-biti$

tarihi)

1-

2-

9-Dernek/Vakfın Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

10-Büro Durumuna !li$kin Bilgiler:

Alan Büyüklü%ü.

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

30

EK: 2b

11. Derne%i/Vakfı Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………..

12. Ba$vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki$i : .................................................................

13. Telefon No (alan kodu dahil): ..........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Dernek/Vakfa Tarımsal Danı"manlık Yetki Belgesi

verilmesi Müdürlü!ümüzce uygun görülmü" olup, Ba"kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı

geçen Dernek/Vakfa yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.

"ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)

!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)

!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

*Tarımsal danı"manlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danı"man istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili

formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

31

EK: 2ç

DERNEKLER/VAKIFLAR !Ç!N YETK! BELGES!

ADRES DE"!#!KL!"! BA#KANLI"A B!LD!R!M FORMU

1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :

2. Yetki belgesi numarası:………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................

Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Faaliyet Gösterece%i !l: .......................................... Posta Kodu: .................................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No: ......................................

E-posta Adresi : ............................................................

3. Yeni Adresi:...........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Dernek/Vakfın Tarımsal Danı"manlık Yetki Belgesinde

bulunan adresine ili"kin de!i"iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü" olup, Ba"kanlı!ınızca da uygun

görülmesi halinde adı geçen Dernek/Vakfın yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.

#ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)

!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)

!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

32

EK: 3a

TARIMSAL DANI!MANLIK !"RKETLER

" "Ç"N

YETK" BELGES" BA!VURU FORMU

1. Yetki Belgesi Ba#vurusunda Bulunan !irketin Adı :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Açık Yazı#ma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………

Kodu: No:...........................................

:.......................................................................................................................

Adresi:………………………………………………

Yöneticisinin Edecek Kurulacak Tarımsal irketinin Personel anların okullara Üniversite ...........................……........ önlisans …………………………………… Danı#manlık daha manlık hizmeti vermi# midir?

Evet :

Hayır :

Evet ise Hizmet süresi ve hizmet alanları: .........................................................................

……………………………………………………………………………………………….

formda ayrıntılı olarak verdi

belgesi Yayım ve Danı!manlık Hizmetlerinin imizi beyan ederiz.

D

B

FORM

EK

ETLERRMU

Bel

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ya

………………………….

Nu

Fa li t

lgesi Bulun

…………………………………………………………………

………………………….……………….

umarası: Gö t l

an ………………..................................................................

Po t K

....................................................

d

Faaliyet

Telefon

E-posta

Web site

2. !irket Yö

!irket Y

!irket Y

Gösterece$i "l: ...............................

No (alan kodu dahil) : ................................

Adresi :..................................

e Adresi:……………………

öneticisinin Adı Soyadı : ............................................................................

Yöneticisinin Mesle$i: ......................................................................

Yöneticisinin TC No:……………………………………………………………….

..................................... Posta Ko

............................. Faks No:

.......................................................................................................................

……………………………

……………………………………………………………….

odu: ...................................

:...........................................

...........................................................

.....................................................................................

...............................................................................................

3. !irketi, B

……………………………………………………………………………………………

4. Ba#vuru

Telefon

5.Varsa Ta

.......................................................................

……………………………………………………………………………………………….

Bakanlı$a Kar#ı Temsil Ed

Hakkında "rtibat Kurulac

No (alan kodu dahil): .................................

rımsal Danı#manlık !irket

decek !irket Temsilcisinin A

cak Ki#i : .............................................

...................................................

tinin Di$er Faaliyet Alanı v

.................................................................................................................................................

Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………...

......................................................................

ve Yerleri:

..........................................................................

………………………………………………………………………………………………..

6. Tarımsal D

Personel

Çalı#anla

Üniversit

Lisans/ön

Lise : ……

7. Tarımsal D

l Danı#manlık Kurulu#u Pe

sayısı :....….

arın mezun oldu$u okullar

e : ...........................……...

nlisans : …..................................

………………………………

l kurulu#u da

ersonel Durumu:

a göre da$ılımı

..... (ki!i)

............................... (ki!i)

…… (ki!i)

aha önce tarımsal danı#man

nlık H

Bu form

Tarımsal Ya

getirece"im

ala

mda Hizme

izi anları: di"imiz bilgilerin do"rulu"unu,

etlerinin Düzenlenmesine Da

alaca"ımız yetki belge

Dair Yönetmeli"in gereklerini

i s ge ile

i yerine

33

EK: 3a

Tarih:.................................. Yetkili Adı Soyadı:…………………

Yetkili #mza:......................................

(MÜHÜR)

EKLER:

a) Ticaret sicil gazetesi örne"i ve fatura,

b) $irketin; logosuna ait belgeler,

c) $irketin kurucuları, ortaklarına ait kimlik ve varsa diplomaları veya çıkı! belgesinin bulundu"u ilin

il/ilçe müdürlü"ü onaylı suretleri,

ç) $irkette istihdam edilen tarım danı!manı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözle!mesi sureti, bu

ki!ilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kurulu!una kayıtlı oldu"una dair belgelerin bulundu"u ilin il/ilçe

müdürlü"ü onaylı suretleri,

d) $irketi, Bakanlı"a kar!ı temsil edecek !irket temsilcisinin, !irket adına imza atmaya yetkili

oldu"unu gösterir noter onaylı imza sirküsü,

e) Tarımsal danı!manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı

durumunu gösterir belge,

f) $irkette istihdam edilen tarım danı!manı ve varsa yöneticinin büronun bulundu"u yerdeki yerle!im

yeri adresini gösteren belge.

34

EK: 3b

TARIMSAL DANI!MANLIK !"RKETLER" "Ç"N

YETK" BELGES" BA!VURUSU BA!KANLI#A B"LD"R"M FORMU

1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………

Faaliyet Gösterece%i "l: ..................................... Posta Kodu: ...................................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks No:...........................................

E-posta Adresi :.......................................................................................................................

2-Vergi Kimlik Numarası:

3-Web Sitesi Adresi:

4. !irket Yöneticisinin Adı Soyadı : .....................................................................................

5.!irket Yöneticisinin Mesle%i: ...............................................................................................

6-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: .......................................................................................

7-Yönetici "le "mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:…………………………………….

8-Yönetici TC Kimlik Numarası: ………………………………………………………….

9-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:…………………………………………………………

10-Danı$man Bilgileri:

Sayı Adı Soyadı Sertifika

Bölümü

TC Kimlik

Numarası

Danı$manlar ile

"mzalanan

Hizmet

Sözle$mesinin

Süresi

(ba$langıç-biti$

tarihi)

1-

2-

11- !irketin Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:……………...

……………………………………………………………………………………………………………

12-Büro Durumuna "li$kin Bilgiler:

Alan Büyüklü%ü:

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

35

EK: 3b

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

13. !irketi, Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek !irket Temsilcisinin

Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………...

14 Ba$vuru

Hakkında "rtibat Kurulacak Ki$i : ......................................................................

Telefon

No (alan kodu dahil): ...................................................

Tarımsal irketinin ………………………………………………………………………………………………..

Tarımsal anların okullara Üniversite ...........................……........ Lisans/önlisans : …..................................

(ki!i)

Lise : …………………………………… (ki!i)

17. Tarımsal Danı$manlık kurulu$u daha önce tarımsal danı$manlık hizmeti vermi$ midir?

Evet :

Hizmet süresi ve hizmet alanları: ad, yer verilmesi

ümüzce yetki olurlarınıza Müdürü mza)

Tarih:..................................

Pro

Bilg

jeksiyon gisayar EK

Hiz

B

……………………………………………………………………………………………

15 Va met N

i, E

u Kurulac

................................

l D l k i k

decek cak .............................................................

ti i F li t Al

n Y l i

15.Varsa T

.............................................................................................................................

……………………………

16. Tarımsa

Personel

Çalı$anla

Üniversit

arımsal Danı$manlık !irke

……………………………………………………………………………………………….

al Danı$manlık Kurulu$u P

sayısı : ....….

arın mezun oldu%u okullar

e : ...........................……...

etinin Di% er Faaliyet Alanı

………………………………………………………………….

Personel Durumu:

a göre da%ılımı

..... (ki!i)

ve Yerleri:

.................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..

ön

……

Tarımsa

Evet ise H

……………………………………………………………………………………………….

nlisans ………………………………

al d

alan

.............................. …… ma

Hayır :

anları: .........................................................................

anlık midir

r?

Yukarıda ad

Müdürlü"üm

#irkete yetk

!ube Müdür

"l Müdür Y

"l Müdürü

d, adres ve di"er bilgileri ye

müzce uygun görülmü! olup,

ki belgesi verilmesini olurları

üdürü (Ad, Soyad, "mza)

Yardımcısı (Ad, Soyad, "mz

(Ad, Soyad, "mza)

er alan #irkete Tarımsal Da

up, Ba!kanlı"ınızca da ınıza arz ederim.

za)

Danı!manlık Yetki Belgesi ve

uygun

görülmesi halinde adı

erilmesi

dı geçen

(MÜHÜR)

Tarih:...........

..................................

36

EK: 3c

TARIMSAL DANI!MANLIK !"RKETLER"N"N !UBE AÇMALARI

BA!VURUSU BA!KANLI#A B"LD"R"M FORMU

1-!ube Açma "zni Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı:

2-Yetki Belgesi Numarası:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Açık Yazı$ma Adresi (Merkez Büro):

………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………

Faaliyet Gösterece%i "l/"lçe: ..................................... Posta Kodu:

!ube Adresi:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks No:...........................................

E-posta adresi :.......................................................................................................................

3-Vergi Kimlik Numarası:

4-Web Sitesi Adresi:

5. !irket Yöneticisinin Adı Soyadı : .....................................................................................

6.!irket Yöneticisinin Mesle%i: ...............................................................................................

Açılacak !ubedeki:

7*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: .............................................

8-Yönetici ile "mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:

9-Yönetici TC Kimlik Numarası:

10-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………

11-Danı$man Bilgileri :

Sayı Adı Soyadı Sertifika

Bölümü

TC Kimlik

Numarası

Danı$manlar ile

"mzalanan

Hizmet

Sözle$mesinin

Süresi

(ba$langıç-biti$

tarihi)

1-

2-

37

EK: 3c

12- !ubenin Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:……………...

……………………………………………………………………………………………………………

13-!ubenin Büro Durumuna "li$kin Bilgiler:

Alan Büyüklü%ü.

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

14. !irketi, Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek !irket Temsilcisinin Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………...

15. Ba$vuru Hakkında "rtibat Kurulacak Ki$i : ......................................................................

Telefon No (alan kodu dahil): ...................................................

.................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

16. Tarımsal Danı$manlık Kurulu$u Personel Durumu:

Personel sayısı: ....….

Çalı$anların mezun oldu%u okullara göre da%ılımı:

Üniversite : ...........................……........ (ki!i)

Lisans/önlisans : ….................................. (ki!i)

Lise : …………………………………… (ki!i)

.........................................................................

Yukarıda ad, adres ve di"er bilgileri yer alan #irkete #ube Açma $zni verilmesi Müdürlü"ümüzce

uygun görülmü! olup, Ba!kanlı"ınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen #irkete #ube Açma Izni

verilmesini olurlarınıza arz ederim.

!ube Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

(MÜHÜR)

Tarih:.................................

*Tarımsal danı!manlık !irketleri bünyesinde dörtten az sayıda danı!man istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili

formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

38

EK: 3ç

TARIMSAL DANI!MANLIK !"RKETLER" "Ç"N

YETK" BELGES" ADRES DE#"!"KL"#" BA!KANLI#A B"LD"R"M FORMU

1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı :

2. Yetki Belgesi Numarası:……………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………

………………………….……………….................................................................................

Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………

Faaliyet Gösterece%i "l: ..................................... Posta Kodu: ...................................

Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks No:...........................................

E-posta adresi :.......................................................................................................................

3-Yeni Adresi:...........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan "irketin Tarımsal Danı#manlık Yetki Belgesinde bulunan

adresine ili#kin de!i#iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü# olup, Ba#kanlı!ınızca da uygun

görülmesi halinde adı geçen "irketin yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.

!ube Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:4a

SERBEST TARIM DANI!MANLARI "Ç"N

YETK" BELGES" BA!VURU FORMU

1. Serbest Tarım Danı#manının Adı ve Soyadı : ........................................................

2. TC Kimlik No: ……………………………………………………………………...

3. Vergi Kimlik Numarası:…………………………………………………………….

4. Do$um Yeri ve Tarihi:………………………………………………………………

5. Bitirdi$i Okul ve Bölümü:…………………………………………………………..

6. Tarım Danı#manlı$ı Sertifika No / Bölümü:………………………………………

7. Büro Adresi: ………………….…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

8. Faaliyet Gösterece$i "l: ...................................... Posta Kodu: ...............................

9. Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks No:.....................................

10. E-posta Adresi :...........................................................................................................

11. Web sitesi Adresi:……………………………………………………………………

Bu formda ayrıntılı olarak verdi!im bilgilerin do!rulu!unu, aldı!ım sertifika ile Tarımsal

Yayım ve Danı"manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeli!in ve ilgili di!er mevzuatın

gereklerini yerine getirece!imi beyan ederim.

Tarih:.................................. #mza:......................................

(MÜHÜR)

EKLER:

a) Ba!lı bulundu!u vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve

fatura/serbest meslek makbuzu,

b) Sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

c) Yönetmelik kapsamında alınmı" tarımsal danı"manlık sertifikasının bulundu!u ilin il/ilçe

müdürlü!ünce onaylanmı" sureti, onaylı mezuniyet belgesi sureti, nüfus cüzdan sureti,

ç) #lgili meslek kurulu"una kayıtlı oldu!una dair belgenin, bulundu!u ilin il/ilçe müdürlü!ünce

onaylanmı" sureti,

d) Danı"mana ait noter onaylı imza sirküsü,

e) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan i"yeri açılı" ruhsatı/izin belgesi,

f) Tarımsal danı"manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro

donanımı durumunu gösterir belge.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:4b

 

SERBEST TARIM DANIŞMANLARI İÇİN

YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIĞA BİLDİRİM FORMU

 

1. Serbest Tarım Danışmanının Adı ve Soyadı : ........................................................

2. T.C Kimlik No :……………………………………………………………………...

3. Doğum Yeri ve Tarihi :……………………………………………………………..

4. Bitirdiği Okulu ve Bölümü:………………………………………………………...

5. Sertifika Bölümü:……………………………………………………………………

6. Tarım Danışmanlığı Sertifika No: ………………………………………………...

7. Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………………..

8. Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….

9. Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:

Alan Büyüklüğü.:

Masa Sayısı:

Sandalye Sayısı:

Projeksiyon Sayısı:

Bilgisayar Sayısı:

Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

10. Büro Adresi: ………………….…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

11. Faaliyet Göstereceği İl: ...................................... Posta Kodu: ...............................

12. Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks No:.....................................

13. E-posta Adresi :...........................................................................................................

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan serbest tarım danışmanına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen serbest tarım danışmanına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)                                              İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza)

 

 

İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

 

 

 

 

 

 

 

EK:4ç

SERBEST TARIM DANI!MANLARI "Ç"N

YETK" BELGES" ADRES DE#"!"KL"#" BA!KANLI#A B"LD"R"M FORMU

1. Serbest Tarım Danı$manının Adı ve Soyadı :

2. Yetki Belgesi Numarası:…………………………………………………….

3. Büro Adresi:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Faaliyet Gösterece%i "l: ...................................... Posta Kodu: ...............................

Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks No:.....................................

E-posta Adresi :...........................................................................................................

4. Yeni Adresi:

Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Serbest Tarım Danı"manının Tarımsal Danı"manlık

Yetki Belgesinde bulunan adresine ili"kin de!i"iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü" olup,

Ba"kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Serbest Tarım Danı"manının yetki belgesinin

yenilenmesini arz ederim.

!ube Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, "mza)

"l Müdürü (Ad, Soyad, "mza)

(MÜHÜR)

Tarih:..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5a

İŞLETME ENVANTER VE TARIMSAL BİLGİ FORMU

(Bu form her çiftçi için tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ay içerisinde doldurulacaktır Ek-5a)

 

Çiftçinin Adı Soyadı

 

İli:

Baba Adı

 

İlçesi

Doğum Yeri ve Yılı

 

Köyü:

Eğitim Durumu

 

 

Aile Nüfus Sayısı

 

 

Üye Olduğu Üretici Örgütleri Ve Diğer Kuruluşlar

 

 

 

 

 

ARAZİ VARLIĞI  (Dekar)

 

Kendine Ait

Kiralık Arazi

Ortaklık Arazi

İşletme

Toplam Arazisi

Kiraladığı

Kiraya verdiği

Ortaklığa Aldığı

Ortaklığa verdiği

CİNSİ

Kuru

Sulu

Toplam

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

 

Ekili Arazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİNA, MAKİNA VE DİĞER ARAÇ-GEREÇ VARLIĞI

 

BİNA VARLIĞI

Cinsi

Miktarı (Adet)

DİĞER ARAÇ-GEREÇ MAKİNA VARLIĞI

Cinsi

Miktarı (Adet)

Ev

 

Traktör

 

Ahır

 

Pulluk

 

Ağıl

 

Mibzer

 

Kümes

 

Römork

 

Yem silosu

 

Diskaro

 

Depo

 

Tırmık

 

Hangar

 

Kültivatör

 

Sundurma

 

Pülverizatör

 

Garaj

 

Motopomp

 

Gübrelik

 

Damla sulama sis.

 

Diğerleri

 

Biçerdöver

 

 

 

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN EKİLİŞ VE ÜRETİM MİKTARLARI

 

Ürünün Çeşidi

Üretim Alanı (dekar)

Üretim Miktarı (kg)

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

EKOLOJİK TARIMSAL ÜRETİM DURUMU

 

Ürünün Çeşidi

Üretim Alanı (dekar)

Hayvan Sayısı

(baş)

Üretim Miktarı

(kg)

Bitkisel Üretim

Hayvansal Üretim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYVAN VARLIĞI (Baş)

 

Büyükbaş

Küçükbaş

Kümes hayvanları

Arı

Cinsi

Sayısı

Cinsi

Sayısı

Cinsi

Sayısı

Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYVANSAL ÜRÜNLER VE ÜRETİM MİKTARLARI

 

 

Hayvanın Cinsi

Hayvan Sayısı

Süt

Et

Yumurta

Yapağı

Bal

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANILAN GİRDİLER

 

Cinsi

Çeşidi

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- K!"!SEL VE SOSYAL B!LG!LER

Çiftçinin Adı Soyadı !li:

Baba Adı !lçesi

Do"um Yeri Ve Yılı Köyü:

E"itim Durumu

Aile Nüfus Sayısı

Aile Bireylerinin Adı Soyadı Ve

E"itim Durumu

Üye Oldu"u Üretici Örgütleri Ve

Di"er Kurulu#ların Adı/Üyelik

Numarası

!nternet Kullanım Bilgileri (varsa email

adresi)

!nternet kullanımı var ise tarımsal bilgilere eri#im durumu

Televizyon Ve Telefon Kullanım

Bilgileri

Televizyon (web tabanlı dahil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal

bilgilere eri#im durumu

Çiftçi Ve Aile Bireylerinin

Kitap/Dergi/Gazete Okuma Bilgileri

Çiftçi Ve Aile Bireylerinin Varsa

Toplumsal Statüsü

Ba#kan/Muhtar/Önder Çiftçi

Çiftçinin Bulundu"u Yenilik Grubu Yenilikçiler/Erken Benimseyenler/Erken Ço"unluk/Geç Ço"unluk/Geri

Kalanlar*

Tarım Danı#manınca Eklenecek

Di"er Veriler

*Grupların özellikleri tarımsal yayım ve danı#manlık kitabında tanımlanmaktadır.

43

B-ARAZ! VARLI$I (Dekar)

Kendine Ait Kiralık Arazi Ortaklık Arazi !#letme

Kiraladı"ı Kiraya verdi"i Ortaklı"a Aldı"ı Ortaklı"a verdi"i Toplam Arazisi

C!NS! Kuru Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu

Ekili Arazi

Nadas

Meyve

Ba"

Sebze

Organik

tarım

Örtü altı

Çayır

TOPLAM

C-B!NA, MAK!NA VE D!$ER ARAÇ-GEREÇ VARLI$I

B!NA VARLI$I

Cinsi Miktarı

(Adet)

Niteli"i

Alan (m2) ba"ımsız

birim (adet)

D!$ER ARAÇ-GEREÇ MAK!NA

VARLI$I

Cinsi Miktarı

(Adet)

Niteli"i

Ev Traktör

Ahır Pulluk

A"ıl Mibzer

Kümes Römork

Yem silosu Diskaro

Depo Tırmık

Hangar Kültivatör

Sundurma Pülverizatör

Garaj Motopomp

Gübrelik Damla sulama sis.

Di"erleri Biçerdöver

Di"erleri

44

Ç- B!TK!SEL ÜRET!M B!LG!LER!

B!TK!SEL ÜRÜNLER!N EK!L!" VE ÜRET!M M!KTARLARI

Ürünün

Çe#idi

Üretim Alanı (dekar) Üretim Miktarı (kg) Birim verim (kg/da) Ürün Satı# Fiyatı (TL/kg)

Kuru Sulu Örtüaltı Organik

tarım

Kuru Sulu Örtüaltı Organik

tarım

Kuru Sulu Örtüaltı Organik

tarım

Kuru Sulu Örtüaltı Organik

tarım

TARLA B!TK!LER! (SULU) ÜRET!M B!LG!LER!

Ürünün

Çe#idi

Tohum

Çe#idi

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Tohum

Maliyeti

(TL/da)

Gübre

Çe#idi

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç

Cinsi/

Formulas

yonu

!laç

Miktarı

(g/da)/(ml

/da)

!laç

Maliyeti

(TL/da)

Su

Tüketimi

(mm/da)/(

l/da)

Kullanıla

n Sulama

Sistemi

Mazot

Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

TARLA B!TK!LER! (KURU) ÜRET!M B!LG!LER!

Ürünün

Çe#idi

Tohum

Çe#idi

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Tohum

Maliyeti

(TL/da)

Gübre

Çe#idi

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç

Cinsi/

Formulas

yonu

!laç

Miktarı

(g/da)/(ml

/da)

!laç

Maliyeti

(TL/da)

Mazot

Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da

BAHÇE B!TK!LER! (MEYVE) ÜRET!M B!LG!LER!

Meyve

Çe#idi

Gübre

Çe#idi

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasy

onu

!laç

Miktarı

(g/da)/(ml/

da)

!laç

Maliyeti

(TL/da)

Su

Tüketimi

(mm/da)/(l

/da)

Kullanılan

Sulama

Sistemi

Mazot

Tüketimi

(l/da)

Don Dolu

Zararı

(kg/da)

Donda

Koruma

Yöntemi

Budama

ve meyve

seyreltme

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

45

BAHÇE B!TK!LER! (SEBZE) ÜRET!M B!LG!LER!

Sebzenin

Çe#idi

Fide/Tohum

Çe#idi

Fide/Tohum

Miktarı

(adet/da)

(g/da)

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Biyolojik

mücadele

yöntemi

Biyolojik

mücadele

maliyeti

Su Tüketimi

(mm/da)/(l/da)

Kullanılan

Sulama

Sistemi

Mazot

Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

ÖRTÜALTI ÜRET!M B!LG!LER!

Ürün

Çe#idi

Fide/Tohum

Çe#idi

Fide/Tohum

Miktarı

(adet/da) (g/da)

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)/(l/da)

Gübre Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Biyolojik

mücadele

yöntemi

Biyolojik

mücadele

maliyeti

Isıtma Gideri

(TL/yıl)

Hasat Yöntemi

Su Tüketimi

(mm/da)/(l/da)

Kullanılan

Sulama Sistemi

Üretim Maliyeti

(TL/da)

Organik tarım üretimi için tarımsal üretim tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır

D-B!TK!SEL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI"MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER

…………

46

E-HAYVANSAL ÜRET!M B!LG!LER!

BÜYÜKBA" HAYVANCILIK (SÜT) YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan

Sayısı

Hayvan

Ya#ı

Hayvan

Irkı Süt

Verimi

(Kg)

Do"an

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Ölen

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Uygulanan

A#ı ve

!laçlar

Yemin

Cinsi*

Rasyonunu

Kendisi

Hazırlıyor mu

!#letmede

Silaj

Yapılıyor

mu

Hayvanlar Mera-

Yaylada Otlatılıyor

mu

*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri

BÜYÜKBA" HAYVANCILIK (BES!) YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan

Sayısı

Hayvan

Ya#ı

Hayvan

Irkı Karkas

Verimi

(Kg)

Do"an

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Ölen

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Uygulanan

A#ı ve

!laçlar

Yemin

Cinsi*

Rasyonunu

Kendisi

Hazırlıyor mu

!#letmede

Silaj

Yapılıyor

mu

Hayvanlar Mera-

Yaylada Otlatılıyor

mu

*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri

KÜÇÜKBA" HAYVANCILIK YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan

Sayısı

Hayvan

Irkı

Hayvan

Ya#ı Karkas

Verimi

(Kg)

Süt Verimi

(Kg)

Yapa"ı

Miktarı

(Kg)

Do"an

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Ölen

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Uygulan

an A#ı

ve

!laçlar

Yemin

Cinsi*

Rasyonunu

Kendisi

Hazırlıyor

mu

!#letmede

Silaj

Yapılıyor

mu

Hayvanlar

Mera-

Yaylada

Otlatılıyor

mu

47

KANATLI HAYVAN YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvanın

Cinsi

Hayvan

Sayısı Yumurta

Verimi

(Adet)

Et Üretimi

(Ton)

Damızlık

Üretilen

Civciv

Miktarı

Ölen

Hayvan

sayısı

(Adet)

Uygulanan

A#ı ve

!laçlar

Kullanılan

Yemin

Cinsi

ARICILIK !"LETMES! B!LG!LER!

Kovan Sayısı Üretilen Bal Miktarı Üretilen

Balmumu (Kg)

Di"er Üretilen

Ürün Çe#idi ve

Miktarı

Sönen Kovan

Sayısı (adet)

Uygulanan

!laçlar

Kullanılan

!lkel Fenni Cinsi Yemler

(Süzme/Petek)

Miktarı

(Kg)

SU ÜRÜNLER! !"LETMES! B!LG!LER!

!#letmenin

Cinsi

Üretilen

Balık

Miktarı

(Ton)

Satı#a

Sunulan

Balık

Miktarı

(Ton)

Yeti#tirilen

Damızlık

Balık Miktarı

(Adet)

Ölen

Balık

Sayısı

(Adet)

Uygulanan

!laçlar

Su

Ürünlerinde

Kullanılan

Yemler

Organik tarım üretimi için yeti#tiricilik tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır

F-HAYVANSAL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI"MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER

48

…………

Toplam…..sayfada olu#an bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmi#tir. Bu bilgilerin do"ru oldu"unu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul

ederim.

Tarım Danı#manı

Adı Soyadı

Tarih

!mza

………………….…….. tarafından tarımsal danı#manlık hizmeti sunulan çiftçi …………..……………. ait i#letme envanter ve tarımsal bilgi formunun

doldurulması için tarım danı#manı ………………………….. gerekli çalı#maları yaptı"ını beyan ve taahhüt ederim.

Yönetici*

Adı soyadı

Tarih !mza

*Serbest tarım danı#manları için bu kısım bo# bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmedi"i takdirde

yetkili ki#i tarafından imzalanacaktır.

49

Ek 5b

TARIMSAL DANI"MANLIK H!ZMET!NDEN SONRA OLU"AN !"LETME ENVANTER VE TARIMSAL B!LG! FORMU

(Bu form her çiftçi için her yıl olmak üzere bir yıllık tarımsal yayım ve danı#manlık hizmet sunumundan sonra doldurulacaktır Ek-5b)

A-K!"!SEL VE SOSYAL B!LG!LER

Yeni Üye Oldu"u Üretici Örgütleri

Ve Di"er Kurulu#ların Adı/Üyelik

Numarası

!nternet Kullanımındaki de"i#im

Televizyon Ve Telefon

Kullanımdaki de"i#im

Çiftçi Ve Aile Bireylerinin

Kitap/Dergi/Gazete Okuma

alı#kanlıklarında de"i#im

B-ARAZ! VARLI$I (Dekar)

Kendine Ait Kiralık Arazi Ortaklık Arazi !#letme

Kiraladı"ı Kiraya verdi"i Ortaklı"a Aldı"ı Ortaklı"a verdi"i Toplam Arazisi

C!NS! Kuru Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu

Ekili Arazi

Nadas

Meyve

Ba"

Sebze

Çayır

Organik

tarım

Örtü altı

50

C-B!NA, MAK!NA VE D!$ER ARAÇ-GEREÇ VARLI$I

B!NA VARLI$I

Cinsi Miktarı

(Adet)

Niteli"i

Alan (m2)

ba"ımsız

birim (adet)

Miktarı ve

Niteli"i

De"i#im

D!$ER ARAÇ-GEREÇ MAK!NA VARLI$I

Cinsi Miktarı

(Adet)

Niteli"i

(Teknik

Özellikleri)

Miktarı ve

Niteli"i

De"i#im

Ev Tarım

Danı#manınca

açıklanacaktır

Traktör Tarım

Danı#manınca

açıklanacaktır

Ahır Pulluk

A"ıl Mibzer

Kümes Römork

Yem silosu Diskaro

Depo Tırmık

Hangar Kültivatör

Sundurma Pülverizatör

Garaj Motopomp

Gübrelik Damla sulama sis.

Di"erleri Biçerdöver

Di"erleri

51

Ç-B!TK!SEL ÜRET!M B!LG!LER!

B!TK!SEL ÜRÜNLER!N EK!L!" VE ÜRET!M M!KTARLARI

Ürünün Çe#idi

Üretim Alanı (dekar) Üretim Miktarı (kg) Birim verim

(kg/da)

De"i#im Açıklama

Kuru

Sulu

Örtüaltı

Organik

tarım

Kuru

Sulu

Örtüaltı

Organik

tarım

Kuru

Sulu

Örtüaltı

Organik

tarım

Üretim

Alanı (da)

Üretim

Miktarı

(kg)

Birim

Verim

(kg/da)

Birim

Satı#

Fiyatı

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

De"i#imin nedenleri

tarım danı#manınca

açıklanacaktır.

TARLA B!TK!LER! (SULU) ÜRET!M B!LG!LER!

Ürünün Çe#idi

Tohum Çe#idi

Tohum Miktarı

(kg/da)

Tohum Maliyeti

(TL/da)

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Su Tüketimi

(mm/da)/(l/da)

Mazot Tüketimi

(l/da)

Kullanılan

Sulama Sistemi

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti

(TL/da)

De"i#im Açıklama

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da

)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Su Tüketimi

(l/da)

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

Hasat

Yöntemi

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

52

TARLA B!TK!LER! (KURU) ÜRET!M B!LG!LER!

Ürünün

Çe#idi

Tohum

Çe#idi

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Tohum

Maliyeti

(TL/da)

Gübre

Çe#idi

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç

Cinsi/

Formulas

yonu

!laç

Miktarı

(g/da)/(ml

/da)

!laç

Maliyeti

(TL/da)

Mazot

Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

De"i#im Açıklama

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç

Miktarı

(g/da)/(ml

/da)

!laç

Maliyeti

(TL/da)

Su

Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

BAHÇE B!TK!LER! (MEYVE) ÜRET!M B!LG!LER!

Meyve Çe#idi

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Su Tüketimi

(l/da)

Kullanılan

Sulama Sistemi

Mazot

Tüketimi (l/da)

Don Dolu

Zararı (kg/da)

Donda Koruma

Yöntemi

Budama ve

meyve

seyreltme

Hasat Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

53

De"i#im Açıklama

Tohum

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Miktarı

(kg/da)

Gübre

Maliyeti

(TL/da)

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Su Tüketimi

(l/da)

Hasat

Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

BAHÇE B!TK!LER! (SEBZE) ÜRET!M B!LG!LER!

Sebzenin Çe#idi

Fide/Tohum

Çe#idi

Fide/Tohum

Miktarı (adet/da)

(g/da)

Fide/Tohum

Maliyeti (adet/da)

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre Maliyeti

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/

( l/d )

!laç Maliyeti

(TL/da)

Biyolojik

mücadele yöntemi

Biyolojik

mücadele maliyeti

Su Tüketimi

(mm/da)/

(l/da)

Kullanılan Sulama

Sistemi

Mazot Tüketimi

(l/da)

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti

(TL/da)

De"i#im Açıklama

Fide/Tohum

Miktarı

(adet/da)

(g/da)

Fide/Tohum

Maliyeti

(adet/da)

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre Maliyeti

(TL/da)

!laç Cinsi/

Formulasyonu

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Biyolojik

mücadele

yöntemi

Biyolojik

mücadele

maliyeti

Su Tüketimi

(l/da) Su

Tüketimi

Kullanılan

Sulama Sistemi

Hasat Yöntemi

Üretim

Maliyeti

(TL/da)

De"i#imin

nedenleri

tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

54

ÖRTÜALTI ÜRET!M B!LG!LER!

Ürün Çe#idi ve Adı

Fide/Tohum Çe#idi

Fide/Tohum

Miktarı (adet/da)

(g/da)

Fide/Tohum

Maliyeti (adet/da)

Gübre Çe#idi

Gübre Miktarı

(kg/da)/(l/da)

Gübre Maliyeti

!laç Cinsi/

l

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Isıtma Gideri

(tl/yıl)

Su Tüketimi

(mm/da)/

(l/da)

Kullanılan Sulama

Sistemi

Biyolojik mücadele

yöntemi

Biyolojik mücadele

maliyeti

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti

(TL/da)

De"i#im Açıklama

Fide/Tohum

Çe#idi

Fide/Tohum

Miktarı (adet/da)

(g/da)

Fide/Tohum

Maliyeti

(adet/da)

Gübre Miktarı

(kg/da)

Gübre Maliyeti

(TL/da)

!laç Miktarı

(g/da)/(ml/da)

!laç Maliyeti

(TL/da)

Biyolojik

mücadele

maliyeti

Su Tüketimi

(l/da)

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti

(TL/da)

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

Organik tarım üretimi için tarımsal üretim tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır

D-B!TK!SEL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI"MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER

D-HAYVANSAL ÜRET!M B!LG!LER!

55

BÜYÜKBA" HAYVANCILIK (SÜT) YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan

Sayısı

Hayvan

Irkı

Hayvan

Ya#ı

Süt

Verimi

(Kg)

Do"an

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Ölen

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Uygulana

n a#ı ve

ilaçlar

Rasyonun

u Kendisi

Hazırlıyor

mu

Silaj

Yapılıyor

mu

Hayvanla

r Mera-

Yaylada

Otlatılıyo

r mu

Yem

Cinsi

De"i#im

Açıklama

Uygulanan

a#ı ve ilaçlar

Yem Cinsi

Süt Verimi

(Kg)

Do"umÖlüm

(adet)/Yıl

Rasyon-silaj

ve Otlatma

Durumu

De"i#imin

nedenleri

tarım

BÜYÜKBA% HAYVANCILIK (BES!) YET!%T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan

Sayısı

Hayvan Irkı

Hayvan Ya#ı

Karkas

Verimi (Kg)

Do"an

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Ölen Hayvan

Sayısı (Adet)

Uygulanan

a#ı ve ilaçlar

Rasyonunu

Kendisi

Hazırlıyor

mu

Silaj

Yapılıyor mu

Hayvanlar

Mera-

Yaylada

Otlatılıyor

mu

Yem Cinsi

De"i#im Açıklama

Uygulanan a#ı

ve ilaçlar

Yem Cinsi

Karkas

Verimi (Kg)

Do"um-Ölüm

(adet)/Yıl

Rasyon-silaj

ve Otlatma

Durumu

De"i#imin

nedenleri

tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

56

KÜÇÜKBA" HAYVANCILIK YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvan Sayısı

Hayvan Irkı

Hayvan Ya#ı

Karkas Verimi

(Kg)

Süt Verimi

(Kg)

Yapa"ı Miktarı

(Kg)

Do"um (Adet)

Ölüm (Adet)

Uygulanan a#ı

ve ilaçlar

Yem Cinsi

Rasyonunu

Kendisi

Hazırlıyor mu

!#letmede Silaj

Yapılıyor mu

Hayvanlar

Mera-Yaylada

Otlatılıyor mu

De"i#im Açıklama

Uygulanan a#ı ve

ilaçlar

Yem Cinsi

Karkas Verimi

(Kg)

Do"um-Ölüm

(adet)/Yıl

Rasyon-silaj ve

Otlatma Durumu

Yapa"ı Miktarı

(Kg)

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

KANATLI HAYVAN YET!"T!R!C!L!K B!LG!LER!

Hayvanın

Cinsi

Hayvan

Sayısı

Yumurta

verimi

(Adet)

Et

Üretimi

(Ton)

Ölen

Hayvan

Sayısı

(Adet)

Uygulana

n a#ı ve

ilaçlar

Yem

Cinsi

Damızlık

Üretilen

civciv

(adet)

De"i#im Açıklama

Yumurta

verimi (Adet)

Et Üretimi

(Ton)

Damızlık

Üretilen civciv

(adet)

Uygulanan a#ı

ve ilaçlar

De"i#imin

nedenleri

tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

57

ARICILIK !"LETMES! B!LG!LER!

Kovan

Sayısı

Üretilen Bal

Miktarı

Üretilen Balmumu

(Kg)

Di"er Üretilen Ürün

Çe#idi ve Miktarı

Sönen Kovan Sayısı

(adet)

Uygulanan !laçlar

Kullanılan Yemler

De"i#im Açıklama

!lkel

Fenni

Cinsi

(Süzme/Petek)

Miktarı (Kg)

Bal (kg)

Balmumu (kg)

Uygulana !laç

Kullanılan

Yem

Di"er

De"i#imin

nedenleri

tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

SU ÜRÜNLER! !"LETMES! B!LG!LER!

!#letmenin

Cinsi

Üretilen Balık

Miktarı(Ton

Satı#a

Sunulan Balık

Miktarı

(Ton)

Yeti#tirilen

Damızlık

Balık Miktarı

(Adet)

Ölen Balık

Sayısı (Adet)

Uygulanan

!laçlar

Su

Ürünlerinde

Kullanılan

Yemler

De"i#im Açıklama

Üretilen Balık

Miktarı

Damızlık Balık

Miktarı

Uygulanan !laçlar

Yemler

De"i#imin

nedenleri tarım

danı#manınca

açıklanacaktır

58

F-HAYVANSAL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI"MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER

Toplam ……. Sayfada olu#an bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmi#tir. Bu bilgilerin do"ru oldu"unu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul

ederim.

Tarım Danı#manı

Adı Soyadı

Tarih

!mza

…………………………. tarafından tarımsal danı#manlık hizmeti sunulan çiftçi ………………..……………. ait i#letme envanter ve tarımsal bilgi formunun

doldurulması için tarım danı#manı ………………………… gerekli çalı#maları yaptı"ını beyan ve taahhüt ederim.

Yönetici*

Adı Soyadı

Tarih !mza

*Serbest tarım danı#manları için bu kısım bo# bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmedi"i takdirde

yetkili ki#i tarafından imzalanacaktır.

 

 

EK: 6

 

Çiftçi Denetim Formu

Çiftçi Adı Soyadı:

İli:

İlçesi:

Köyü:

Danışmanlık Hizmeti Aldığı Kişi/ Kurum:

Danışmanın Adı Soyadı:

Danışmanın (Sertifika) Belge Numarası:

Danışmanın Sertifika Bölümü:

Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi Başlangıç Tarihi:

1) Yukarıda belirtilen tarihten başlamak üzere tarımsal danışmanlık hizmeti almaktayım. Tarım danışmanı, tarımsal işletmemi belirli aralıklarla ziyaret ediyor ve işletme ile ilgili sorunlarımın çözümüne yönelik tavsiye ve yönlendirmelerde bulunuyor, tarımsal yenilikler ve yeni teknolojiler konusunda bilgi veriyor ve gerek görülen durumlarda tarımsal uygulamalarda bulunarak konunun daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Ayrıca tavsiyelerine ihtiyaç duyduğum zamanlarda kendisine rahatlıkla ulaşabiliyor ve iletişime geçebiliyorum. Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında aldığım tarımsal danışmanlık hizmetinden memnunum.

Çiftçi Adı Soyadı

         İmza

2) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında aldığım tarımsal danışmanlık hizmetinden memnun değilim.

Sebepleri:

Çiftçi Adı Soyadı

İmza

Komisyon(başkan ve üyeler) /Heyet (heyet üyeleri)

Adı Soyadı İmza Tarih